AKTUALNOŚCI

Konkurs muzyczny Kino Polska Muzyka

sobota, 30 listopada 2013

REGULAMIN KONKURSU PROMUJĄCEGO KANAŁ KINO POLSKA MUZYKA

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Organizator Konkursu
§ 1
1. Organizatorem konkursu promującego kanał Kino Polska Muzyka zwanego dalej 'Konkursem' jest KPTV PROGRAM Sp. z o.o. Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 435A wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000426208 Kapitał zakładowy 4 830 5000 NIP zwany dalej 'Organizatorem'.

Cel Konkursu
§ 21. Celem Konkursu jest promocja kanału Kino Polska Muzyka.
Czas trwania konkursu
§ 3
1. Konkurs odbywa się w dniach 30.11.2013 r. i 01.12.2013 r. w godz. od 11.00 do 14.00 w ramach Europejskich Targów Muzycznych 'Gazeta Co jest Grane' i polega na udzieleniu 3 poprawnych odpowiedzi na zadane pytania konkursowe na specjalnie przygotowanych w tym celu kartach do głosowania.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi dniu 30.11.2013 r. oraz 01.12.2013 r. o godz. 14.30. w miejscu organizowania Konkurs.

Zasięg konkursu
§ 4
1. Konkurs swoim zasięgiem ograniczony jest do terytorium RP.
Uczestnicy Konkursu
§ 5
1. Konkurs jest przeznaczony dla osób biorących udział w Europejskich Targach Muzycznych 'Gazeta Co jest Grane' zwanych dalej Uczestnikami'.
2. Uczestnicy deklarują:
a. że są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej nie są także osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi.
b. że są osobami pełnoletnimi.

Miejsce udostępnienia regulaminu Konkursu
§ 6
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Kino Polska TV SA ul. Puławska 61 02-801 Warszawa na stoisku promującym kanał Kino Polska Muzyka w ramach Europejskich Targów Muzycznych 'Gazeta Co jest Grane' oraz na stronie www.kinopolskamuzyka.pl.

II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
Adresat Konkursu
§ 7
Konkurs jest adresowany do osób wskazanych w § 5 które spełnią warunki opisane w § 10 Regulaminu. Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie oraz prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników którzy nie spełniają warunków o których mowa w § 5 Regulaminu. Organizator podejmuje decyzję o wykluczeniu uczestnika w przypadku nie wykazania przez uczestnika faktu spełniania powyższych wymogów.
Przedmiot Konkursu
§ 8
Przedmiotem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy muzycznej Uczestników.
Miejsce Konkursu
§ 9
Konkurs odbywa się na stoisku promującym kanał Kino Polska Muzyka w ramach Europejskich Targów Muzycznych 'Gazeta Co jest Grane'.
Zasady Konkursu
§ 10
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przyjść na stoisko kanału Kino Polska Muzyka w ramach Europejskich Targów Muzycznych 'Gazeta Co jest Grane' odbywających się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Pl. Defilad 1 00-901 Warszawa w dn. 30.11.2013 r. i 01.12.2013 r. w godz. od 11.00 do 14.00 i odpowiedzieć prawidłowo na 3 pytania konkursowe zadane przez Organizatora.
2. Poprawnych odpowiedzi należy udzielić na specjalnie przygotowanych w tym celu kartach do głosowania poprzez zakreślenie prawidłowych odpowiedzi.
3. Przed oddaniem karty do głosowania należy oderwać numerek na podstawie którego będzie można dokonać identyfikacji zwycięzców Konkursu i odebrać nagrodę.
4. Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania spośród wszystkich kart do głosowania zawierających 3 poprawne odpowiedzi na pytania.
5. W przypadku gdyby Uczestnik którego numer został wylosowany nie przebywał w momencie ogłoszenia wyników na stoisku Organizatora w drodze losowania zostanie wyłoniony kolejny numer.
6. Wśród Uczestników które odpowiedzą prawidłowo na 2 pytania konkursowe zostaną rozlosowane nagrody pocieszenia w postaci płyt muzycznych.
7. W przypadku gdyby Uczestnik którego numer został wylosowany nie przebywał w momencie ogłoszenia wyników na stoisku Organizatora w drodze losowania zostanie wyłoniony kolejny numer.
8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz jeśli weźmie udział więcej niż 1 raz liczyła się będzie jedynie pierwsza wypełniona karta do głosowania.

Nagrody w Konkursie
§ 11
1. Nagrodami głównymi w Konkursie są dwa cyfrowe gramofony marki ION o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) każdy które zostaną rozlosowane w dniach 30.11.2013 r. i 01.12.2013 r. po jednej sztuce.
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród rzeczowych.
3. Jeżeli nagroda o której mowa w ust. 1 nie będzie dostępna Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania innej nagrody o tej samej wartości oraz o podobnym charakterze.

Podatki
§ 14
Nagrody określone w § 11 Regulaminu podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postępowanie reklamacyjne.
§ 16
1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu.
2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem Reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy Reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Reklamację jeżeli została ona zgłoszona w terminie. W przypadku przesłania Reklamacji decyduje data stempla pocztowego - nadania Reklamacji.
3. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Organizatora.
4. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Organizatora.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia Reklamacji jest ostateczna.

Postanowienia końcowe
§ 17
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród o jakie pozwalają ubiegać się Uczestnikowi Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu jego przerwania lub zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą naruszać nabytych już praw uczestników Konkursu.
5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

/dat/aktualnosci/000000/000000099/images/a3b797bed83212e.jpg )
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ