AKTUALNOŚCI

40 refrenów, które chodzą Ci po głowie - konkurs

piątek, 12 lutego 2016

Zdarzyło się Wam kiedyś, że piosenka, którą raz usłyszeliście, chodziła Wam po głowie przez cały dzień? Pewnie nie raz! Niektóre refreny są tak chwytliwe, że czasem po prostu nie możemy się ich pozbyć.

Redakcja Kino Polska Muzyka postanowiła sprawdzić, które polskie piosenki mają najbardziej „przyczepne” refreny.  O zdanie, jak zawsze, pyta swoich widzów w internetowym głosowaniu. Na uczestników czekają nagrody – płyty Maanam „Miłość jest cudowna”, na której z pewnością znajdzie się nie jeden hit, który „chodzi po głowie”.

Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać 5 utworów z najbardziej chwytliwymi refrenami i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Wyniki głosowania na antenie Kino Polska Muzyka w rankingu „40 refrenów, które chodzą Ci po głowie” w sobotę 20 lutego o 12:00.

Uwaga! Udział w głosowaniu grozi „przyczepieniem” się licznych utworów :)

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA

Lista laureatów konkursu:

Małgorzata Fibier z Sosnowca

Grzegorz Grabowski z Wąbrzeźna

Donata Prucheńska z Borkowa

 

REGULAMIN KONKURSU "40 PIOSENEK, KTÓRE CHODZĄ CI PO GŁOWIE"

 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1 Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu promującego kanał Kino Polska Muzyka, zwanego dalej "Konkursem", jest spółka Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 02-595), ul. Puławska 61, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000363674, NIP: 521-32-48-560, kapitał zakładowy 1.982.140,40 zł w całości opłacony zwany dalej "Organizatorem".

§ 2 Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promocja kanału Kino Polska Muzyka.

§ 3 Czas trwania konkursu

1. Konkurs odbywa się w dniach od 13.02.2015 r. od godz. 00:01 do 18.02.2016 r. do godz. 23:59 i polega na wybraniu utworów muzycznych z listy oraz udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe - na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu do głosowania zamieszczonym na stronie internetowej www.kinopolskamuzyka.pl.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi dniu 19.02.2015 r. na stronie internetowej www.kinopolskamuzyka.pl.

§ 4 Zasięg Konkursu

Konkurs swoim zasięgiem ograniczony jest do terytorium RP.

§ 5 Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs jest przeznaczony dla widzów kanału Kino Polska Muzyka, zwanych dalej ,,Uczestnikami".

2. Uczestnicy deklarują:

a. że są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, nie są także osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi.

b. że są osobami pełnoletnimi.

§ 6 Miejsce udostępnienia regulaminu Konkursu

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kinopolskamuzyka.pl.

II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 7 Adresat Konkursu

Konkurs jest adresowany do osób, które spełnią warunki opisane w § 9 Regulaminu. Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie oraz prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w § 5 Regulaminu. Organizator podejmuje decyzję o wykluczeniu uczestnika w przypadku nie wykazania przez uczestnika faktu spełniania powyższych wymogów.

§ 8 Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy muzycznej Uczestników.
 
§ 9 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w formularzu do głosowania zamieszczonym na stroniewww.kinopolskamuzyka.pl:

- wybrać 5 utworów muzycznych z listy (pytanie nr 1)

- odpowiedzieć na pytanie konkursowe (pytanie nr 2 - pytanie otwarte)

- podać imię, nazwisko i miejsce zamieszkania oraz email.

2. Organizator wyłoni 3 laureatów konkursu, którzy udzielą odpowiedzi na pytanie nr 1 oraz udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie nr 2.

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, jeśli weźmie udział więcej niż 1 raz liczył się będzie jedynie pierwszy przesłany i uzupełniony prawidłowo formularz do głosowania.

§ 10 Rozstrzygniecie Konkursu

1. Wyłonienie Laureata Konkursu zostanie dokonane przez Jury w skład którego wchodzą osoby z działu marketingu Organizatora.

2. Laureatami nagród w Konkursie zostaną osoby, które czasie trwania Konkursu, o którym mowa w §3 pkt 1 Regulaminu. wyślą prawidłowe, zgodne z § 9 Regulaminu odpowiedzi, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.kinopolskamuzyka.pl.

§ 11 Nagrody i Zwycięzcy Konkursu

1. Nagrodami głównymi w Konkursie są trzy płyty zespołu Maanam „Miłość jest cudowna” o wartości 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100) każda, które zostaną przyznane autorom, którzy udzielą odpowiedzi pytanie nr 1 oraz najciekawszej odpowiedzi na pytanie nr 2. 
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród rzeczowych.

3. Jeżeli nagroda, o której mowa w ust. 1 nie będzie dostępna, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania innej nagrody o tej samej wartości oraz o podobnym charakterze.

4. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie przez Organizatora drogą mailową w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. Ponadto, lista zwycięzców Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu, tj. www.kinopolskamuzyka.pl.

5. Organizator prześle pocztą nagrody na adres wskazany przez zwycięzcę. W przypadku, gdy zwycięzca nie poda adresu korespondencyjnego w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej, nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Organizatora.

6. Warunkiem odbioru nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i wydania nagrody oraz na ujawnienie danych osobowych, wizerunku i skorzystanie z nich nieodpłatnie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926). Odmowa udzielenia zgody będzie uznana za odstąpienie od udziału w Konkursie przez Laureata i oznacza zrzeczenie się przez Laureata wszelkich roszczeń z tytułu nagród w stosunku do Organizatora.

7. Procedura wyłaniania Laureatów będzie protokołowana po jej zakończeniu.

8. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na nagrodę w postaci pieniężnej.

§ 12 Podatki

Nagrody określone w § 11 Regulaminu podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002/101/926 z późniejszymi zm.) informacje uzyskane od uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i podmioty trzecie wskazane przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora.

4. Każdy z biorących udział w Konkursie, poprzez przystąpienie do Konkursu, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 14 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu.

2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem Reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy Reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. W przypadku przesłania Reklamacji decyduje data stempla pocztowego - nadania Reklamacji.

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą Rafał Freyer - Dyrektor Programowy Kino Polska Muzyka oraz Jacek Osadnik - Dyrektor Marketingu Kino Polska.

4. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Organizatora.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia Reklamacji  jest ostateczna.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród, o jakie pozwalają ubiegać się Uczestnikowi Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych lub siły wyższej. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą naruszać nabytych już praw uczestników Konkursu.

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ