AKTUALNOŚCI

Głosuj na naj­przy­­stoj­niej­szych polskich wokalistów

poniedziałek, 21 września 2015

Z okazji Dnia Chłopaka widzowie Kino Polska Muzyka spędzą dwie godziny w towarzystwie śpiewających przystojniaków. 30 września o godz. 21:00 stacja pokaże ranking "25 najprzystojniejszych polskich wokalistów", na których zagłosują widzowie!

Głosowanie rozpoczyna się 21 września. Dla głosujących, jak zawsze przewidziano nagrody: płyty muzyczne. Tym razem będą to niespodzianki, ale można spodziewać się, że będą to albumy artystów, którzy pojawią się w rankingu.

Aby wziąć udział w głosowaniu, należy w formularzu konkursowym wskazać pięć nazwisk polskich artystów oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe.

Głosy można oddawać TUTAJ


LAUREACI KONKURSU

Anna Stabuszewska z Warszawy

Małgorzata Józefowska z Kostrzyna

Justyna Poprawa z Wrocławia

Alicja Gryc-Rutkowska z Rudy Śląskiej

Jowita Napierała z Gdańska

REGULAMIN KONKURSU

“GŁOSUJ NA NAJPRZYSTOJNIEJSZYCH POLSKICH WOKALISTÓW”

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Organizator Konkursu

§ 1

1.   Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie (02-595) przy ul. Puławskiej 61, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363674, NIP: 5213248560, REGON 015514227,  kapitał zakładowy 1.982.140,40 zł opłacony w całości, reprezentowaną przez: Bogusława Kisielewskiego – Prezesa Zarządu oraz Marcina Kowalskiego – Członka Zarządu,  zwaną dalej „Organizatorem”.

Cel Konkursu

§ 2

  1. Celem Konkursu jest promocja kanału Kino Polska Muzyka.

Czas trwania konkursu

§ 3

1.   Konkurs odbywa się w dniach od 21.09.2015 r. (od godz. 15:00) do 28.09.2015 r. (23:59) i polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na zadane pytania konkursowe na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu do głosowania zamieszczonym na stronie internetowej https://www.facebook.com/KinoPolskaMuzyzka .

2.    Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 1.10.2015 r. na stronie internetowej www.kinopolskamuzyka.pl lub/i https://www.facebook.com/KinoPolskaMuzyka?ref=tn_tnmn

Zasięg konkursu

§ 4

1.     Konkurs swoim zasięgiem ograniczony jest do terytorium RP.

Uczestnicy Konkursu

§ 5

1.     Uczestnicy deklarują:

a.    że są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, nie są także osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi.

b.    że są osobami pełnoletnimi.

Miejsce udostępnienia regulaminu Konkursu

§ 6

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, Kino Polska TV SA, ul. Puławska 61, 02-801 Warszawa oraz na stronie www.kinopolskamuzyka.pl.

II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Adresat Konkursu

§ 7

Konkurs jest adresowany do osób, które spełnią warunki opisane w § 9 Regulaminu. Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie oraz prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w § 5 Regulaminu. Organizator podejmuje decyzję o wykluczeniu uczestnika w przypadku nie wykazania przez uczestnika faktu spełniania powyższych wymogów.

Przedmiot Konkursu

§ 8

Przedmiotem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy muzycznej Uczestników.

 

Zasady Konkursu

§ 9

  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w formularzu do głosowania zamieszczonym na stronie https://www.facebook.com/KinoPolskaMuzyka:

-  wybrać z listy nazwiska pięciu najprzystojniejszych polskich wokalistów (pytanie nr 1)

-  odpowiedzieć na pytanie konkursowe (pytanie nr 2)

-  podać imię, nazwisko i adres email.

  1. Organizator wyłoni 5 zwycięzców, którzy udzielą odpowiedzi na pytanie nr 1 oraz udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie nr 2.
  2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, jeśli weźmie udział więcej niż 1 raz liczył się będzie jedynie pierwszy przesłany i uzupełniony prawidłowo formularz do głosowania.

Nagrody w Konkursie

§ 11

  1. Nagrodami w Konkursie jest 5 płyt polskich wykonawców muzycznych o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) każda, które zostaną przyznane autorom najciekawszych odpowiedzi na pytanie nr 2.
  2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród rzeczowych.
  3. Jeżeli nagroda, o której mowa w ust. 1 nie będzie dostępna, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania innej nagrody o tej samej wartości oraz o podobnym charakterze.
  4. Organizator prześle pocztą nagrody na adres wskazany przez zwycięzcę. W przypadku, gdy zwycięzca nie poda adresu korespondencyjnego w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej, nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Organizatora.

Podatki

§ 14

Nagrody określone w § 11 Regulaminu podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postępowanie reklamacyjne.

§ 16

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu.

2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem Reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy Reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. W przypadku przesłania Reklamacji decyduje data stempla pocztowego – nadania Reklamacji.

3.   Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Organizatora.

4. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Organizatora.

5.   Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia Reklamacji  jest ostateczna.

Postanowienia końcowe

§ 17

1.   Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

2.   We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

3.  Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród, o jakie pozwalają ubiegać się Uczestnikowi Konkursu.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych lub siły wyższej. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą naruszać nabytych już praw uczestników Konkursu.

5.    Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ