AKTUALNOŚCI

Głosuj na największe przeboje lat ''80 i ''90

wtorek, 21 kwietnia 2015

55 Największych Przebojów

Widzowie Kino Polska Muzyka wybiorą największe przeboje lat 80-tych i 90-tych. Telewizja ogłosiła głosowanie na podstawie którego stworzy listy '55 Największych Przebojów Lat 80-tych' i '55 Największych Przebojów Lat 90-tych' które wyemituje w majówkę. Na głosujących czekają muzyczne nagrody.

Aby wziąć udział w głosowaniu należy wypełnić poniższy formularz podając po pięć ulubionych otworów z lat ''80 i ''90 oraz odpowiedzieć na pytanie 'Z czym kojarzy Ci się polska muzyka lat ''80 lub/i ''90?'. Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone płytami polskich twórców kojarzonych z latami 80-tymi i 90-tymi.

KARTA DO GŁOSOWANIA

Wyniki głosowania widzów będzie można zobaczyć w długi weekend majowy:

'55 Największych Przebojów Lat 80-tych' - 1 maja od 12.00

'55 Największych Przebojów Lat 90-tych' - 2 maja od 12.00

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 'GŁOSUJ NA HITY LAT ''80 I ''90'

 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 

Organizator Konkursu

 

 

§ 1

 

1. Organizatorem konkursu promującego kanał Kino Polska Muzyka zwanego dalej 'Konkursem' jest spółka Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 02-595) ul. Puławska 61 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363674 NIP: 521-32-48-560 kapitał zakładowy 1.982.14040 zł w całości opłacony zwany dalej 'Organizatorem'.

 

Cel Konkursu

 

 

§ 2

 

1. Celem Konkursu jest promocja kanału Kino Polska Muzyka.

 

Czas trwania konkursu

 

 

§ 3

 

1. Konkurs odbywa się w dniach od 21.04.2015 r. od godz. 00.01 do 29.04.2015 r. do godz. 23:59 i polega na udzieleniu 3 poprawnych odpowiedzi na zadane pytania konkursowe na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu do głosowania zamieszczonym na stronie internetowej www.kinopolskamuzyka.pl.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi dniu 30.04.2015 r. na stronie internetowej www.kinopolskamuzyka.pl.

 

Zasięg Konkursu

 

 

§ 4

 

1. Konkurs swoim zasięgiem ograniczony jest do terytorium RP.

 

Uczestnicy Konkursu

 

 

§ 5

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla widzów kanału Kino Polska Muzyka zwanych dalej Uczestnikami'.

2. Uczestnicy deklarują:

a. że są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej nie są także osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi.

b. że są osobami pełnoletnimi.

 

Miejsce udostępnienia regulaminu Konkursu

 

 

§ 6

 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kinopolskamuzyka.pl.

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 

Adresat Konkursu

 

 

§ 7

 

Konkurs jest adresowany do osób które spełnią warunki opisane w § 9 Regulaminu. Organizator zastrzega prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie oraz prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników którzy nie spełniają warunków o których mowa w § 5 Regulaminu. Organizator podejmuje decyzję o wykluczeniu uczestnika w przypadku nie wykazania przez uczestnika faktu spełniania powyższych wymogów.

 

Przedmiot Konkursu

 

 

§ 8

 

Przedmiotem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy muzycznej Uczestników.

 

Zasady Konkursu

 

 

§ 9

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w formularzu do głosowania zamieszczonym na stronie www.kinopolskamuzyka.pl:

- podać nazwy pięciu ulubionych polskich utworów muzycznych z lat 80-tych (pytanie nr 1)

- podać nazwy pięciu ulubionych polskich utworów muzycznych z lat 90-tych (pytanie nr 2)

- odpowiedzieć na pytanie konkursowe (pytanie nr 3)

- podać imię nazwisko i adres email.

2. Organizator wyłoni 10 zwycięzców którzy udzielą odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 oraz udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie nr 3.

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz jeśli weźmie udział więcej niż 1 raz liczył się będzie jedynie pierwszy przesłany i uzupełniony prawidłowo formularz do głosowania.

 

Rozstrzygniecie Konkursu

 

 

§ 10

 

1. Wyłonienie Laureata Konkursu zostanie dokonane przez Jury w skład którego wchodzą osoby z działu marketingu Organizatora.

2. Laureatami nagród w Konkursie zostaną osoby które czasie trwania Konkursu o którym mowa w §3 pkt 1 Regulaminu. wyślą prawidłowe zgodne z § 9 Regulaminu odpowiedzi za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.kinopolskamuzyka.pl.

 

Nagrody i Zwycięzcy Konkursu

 

 

§ 11

 

1. Nagrodami w Konkursie jest 10 płyt polskich wykonawców muzycznych o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) każda które zostaną przyznane autorom udzielą odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 oraz najciekawszych odpowiedzi na pytanie nr 3.

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród rzeczowych.

3. Jeżeli nagroda o której mowa w ust. 1 nie będzie dostępna Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania innej nagrody o tej samej wartości oraz o podobnym charakterze.

4. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie przez Organizatora drogą mailową w terminie do dnia 5 maja 2015 r. Ponadto lista zwycięzców Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu tj. www.kinopolskamuzyka.pl.

5. Organizator prześle pocztą nagrody na adres wskazany przez zwycięzcę. W przypadku gdy zwycięzca nie poda adresu korespondencyjnego w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Organizatora.

6. Warunkiem odbioru nagrody jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i wydania nagrody oraz na ujawnienie danych osobowych wizerunku i skorzystanie z nich nieodpłatnie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926). Odmowa udzielenia zgody będzie uznana za odstąpienie od udziału w Konkursie przez Laureata i oznacza zrzeczenie się przez Laureata wszelkich roszczeń z tytułu nagród w stosunku do Organizatora.

7. Procedura wyłaniania Laureatów będzie protokołowana po jej zakończeniu.

8. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na nagrodę w postaci pieniężnej.

 

Podatki

 

 

§ 12

 

Nagrody określone w § 11 Regulaminu podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

 

§ 13

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002/101/926 z późniejszymi zm.) informacje uzyskane od uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i podmioty trzecie wskazane przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród.

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora.

4. Każdy z biorących udział w Konkursie poprzez przystąpienie do Konkursu a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Reklamację jeżeli została ona zgłoszona w terminie. W przypadku przesłania Reklamacji decyduje data stempla pocztowego - nadania Reklamacji.

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w której skład wchodzą Rafał Freyer - Dyrektor Programowy Kino Polska Muzyka oraz Jacek Osadnik - Dyrektor Marketingu Kino Polska.

4. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Organizatora.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia Reklamacji jest ostateczna.

 

Postanowienia końcowe

 

 

§ 15

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród o jakie pozwalają ubiegać się Uczestnikowi Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu jego przerwania lub zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych lub siły wyższej. Zmiany o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą naruszać nabytych już praw uczestników Konkursu.

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

/dat/aktualnosci/000000/000000191/images/29483b7695b47df.jpg )

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ